شانزدهمین همایش انجمن غدد و متابولیسم

فایل سخنرانی شانزدهمین همایش انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران

سخنرانان روز اول                                           سخنرانان روز دو سخنرانان روز سوم
 دکتر محمدآهنگر داوودی
دکتر احمد احمدی فیلم.mp4
دکتر احمد احمدی.pdf
دکتر اکبر احمدی.pdf
دکتر امیر منصور جلالی.pdf
دکتر حسین زائری.pdf
دکتر الهام زارعی.pdf
دکتر فهیمه سهیلی پور.pdf
دکتر سیامک شیوا.pdf
دکتر ریحانه محسنی پور.pdf
دکتر حسین مروج.pdf
دکتر آسیه مصلی نژاد.pdf
دکتر محمدحسن مودب.pdf
دکتر طاهره موسوی.pdf
دکتر وحید سعیدی.pdf
دکتر وزیری نسب1.pdf
دکتر وزیری نسب2.pdf
دکتر رحیم وکیلی.pdf
دکتر ایوب ابراهیمی.pdf
دکتر داوود امیر کاشانی.pdf
دکتر دانیل زمان فر.pdf
دکتر فاطمه سیاری فرد.pdf
دکتر الهام شفیقی.pdf
دکتر فاطمه طباطبایی.pdf
دکتر مرتضی علیجانپور- کنگره کرمان- 1402.pdf
NEEDLE FREE INSULIN INJECTIONدکتر سیمین زارع.pdf
دکتر ندا مستوفی زاده.pdf
دکتر زیبا مولایی.pdf
دکتر مونا نوربخش.pdf
دکتر فاطمه میررشیدی.pdf
دکتر الهام هاشمی.pdf
هیپرپرولاکتینمی دکتر هاشمی.pdf

 
دکتر پیمان اشراقی.pdf
دکتر پیمانه سرخیل.pdf
دکتر صفاری راد.pdf
دکتر ملکی.pdf
دکتر موسوی.pdf
دکتر هوسپیان.pdf
کنگره کرمان دکترطالع.pdf
Hirsutismدکتر پیام سبحانی.pdf
     

 

دانلود کتابچه همایش 

 

 

 

 

 

 

 دریافت فایل برنامه