اسلایدهای هشتمین همایش غدد و متابولیسم کودکان ایران - ساری - 1394

اسلایدهای هشتمین همایش غدد و متابولیسم کودکان ایران - ساری - 1394

 

Growth - دکتر غلامحسین امیرحکیمی

Monogenic hyperinsulinemic hypoglycemia: current insights into the pathogenesis and management: rule of sirolimus - دکتر رحيم وکيلي

عواقب آندوکرين در کودکان با وزن کم تولد - دکتر رحيم وکيلي

Thyroiditis، دکتر شهاب نوریان

Congenital Hypothyroidism، دکتر عبداله دیدبان

Hypophosphatemic Rickets، دکتر فریبا قاسمی

Liver transplantation in inborn errors of metabolism، دکتر حسین مروج

MATURITY ONSET DIABETES OF THE YOUNG، دکتر اکبر احمدی

Late onset Congenital Adrenal Hyperplasia due to 21-Hydroxylase Deficiency - دکتر حشمت مویری

Molecular mechanisms of congenital hyperinsulinism - دکتر مهین هاشمی پور

MATURITY ONSET DIABETES OF THE YOUNG-MODY - دکتر اکبر احمدی

Report of a case with two inherited metabolic disorder - دکتر مهتاب اردویی

Type 2 diabetes mellitus in children and adolescents - دکتر عادله بهار

Growth Hormon therapy in CKD - دکتر فرزانه روحانی

طرح استقرار « سيستم ثبت ملی اختلالات متابولیک ارثی » - سعیده سعیدی

How I met Roya - دکتر مرجان شکیبا

مقایسه قد نهایی پیش بینی شده و قد هدف در دختران با  شروع  بلوغ در سنین 7 -9.5 سال - دکتر کبری شیاسی ارائی

Approach to Ambiguous Genitalia - دکتر حسین زائری

ADRENAL INSUFFICIENCY - دکتر سیامک شیوا

Interpretation of Metabolic Lab. Results - دکتر مرتضی عیلجانپور

Precocious puberty - دکتر کرمی فر

Managing Diabetes with:Nanodiagnostics Nanotheraputics Nanovaccines - دکتر پوریا گیل

گزارش معرفی یک مورد نادر از Refractory DKA - دکتر احمد احمدی

Evaluation of factors associated with the presence of diabetic ketoacidosis in newly diagnosed diabetic children - دکتر راحله میرصدرایی

Diabetic Neuropathy in Children - دکتر الهام هاشمی