شرکت در هفتمين همايش سراسری غدد درون ريز و متابوليسم کودکان