چاپ مقالات مشترک با دیابت در مجلات پیشگیری از آسیب کلیه و نفروپاتولوژی

همکار گرامی

به آگاهی میرساند که مجلات پیشگیری از آسیب کلیه و نفروپاتولوژی آماده بررسی و چاپ مقالات مشترک با دیابت میباشد. در این مجلات فرایند داوری سریع و دوهفته طول میکشد. از ما دعوت می شود که از پایگاه این مجلات بازدید فرمایید. هم اکنون هر دو مجله در پابمد نمایه میشوند. مجله نفروپاتولوژی در سامانه اسکوپوس هم نمایه شده است.

 

 ادامه اطلاعیه