اطلاعيه انجمن براي جمع آوري و مطالعه روي موارد نادر

سلام عليکم :

احتراماٌ ،با توصيه جمعي از همکاران براي  بررسي موارد نادر در حيطه بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم کودکان از جنبه هاي مختلف آموزشي ،پژوهشي و درماني همکاري مشترک بين مراکز مختلف و ارسال نمونه ضروري به نظر مي رسد، از اين رو هر کدام از همکاران علاقمند مي توانند با توجه به امکانات فراخوان و دعوت به همکاري را در سايت اعلان نمايند . بديهي است تمام حقوق مشارکت کنندگان محفوظ خواهد بود.

 

در اين راستا يک پروژه تشخيص ژنتيکي مولکولي و درماني در مشهد برروي هموزيگوت هيپرکلسترولمي فاميليال در حال اجرا است بيماران مبتلا در ساعت 5/11 -11 با تلفن 8593045  -0511 تماس بگيرند.