منبع علمی بیماریهای متابولیک ارثی سال 94

بسمه تعالی

فلوهای محترم غدد و متابولیسم کودکان

احتراماً از مهر ماه 94 منبع علمی بیماریهای متابولیک ارثی به کتاب Saudubray Inborn metabolic Disease   چاپ پنجم تغییر یافته است و در امتحان سال 95 از فصل های 6 و 7 و 17 و 18 و 39 سئوال امتحانی خواهد بود

                                        هیئت ممتحنه بورد فوق تخصصی غدد و متابولیسم کودکان