تغییر منبع علمی دیابت از مهر ماه 94

 

فلوهای محترم غدد و متابولیسم کودکان

احتراماً از مهر ماه 94 منبع علمی دیابت به توصیه های انجمن بین المللی دیابت کودکان و نوجوانان تغییر یافته است . مطالب در سایت زیر قابل دسترسی است .
www.ispad.org
guidlines
ispad clinical practice

در امتحان سال 95 از فصل ها :
1 فازهای دیابت نوع اول در کودکان و نوجوانان
2، کتواسیدوز دیابتی و هيپراسمولار کما
3، مراقبت در جریان روزهای بیماری
4، دیابت مونوژنیک
5 – ارزيابي و مراقبت از هيپوگليسمي
، سئوال امتحانی خواهد بود .

هیئت ممتحنه بورد فوق تخصصی
غدد و متابولیسم کودکان