تازه ترين مراقبتهاي توصيه شده براي کتواسيدوز ديابتي در کودکان و نوجوانان
 
ترجمه و تدوين: دکتررحيم وکيلي - فوق تخصص غدد و متابوليسم کودکان - استاد