مراقبت از کودکان ديابتي در جريان اعمال جراحي


ترجمه و تدوين : دکتر رحيم وکيلي - فوق تخصص غدد و متابوليسم کودکان - استاد