دختر 16 ساله ای به درمانگاه غدد مراجعه نمود. صدای وی از چند ماه پیش دو رگه شده و تاحدودی صدای مردانه پیدا کرده بود. به همین دلیل توسط یک پزشک عمومی ویزیت شده بود و با شک به بیماری دوجنسی به کلینیک غدد ارجاع داده شد.


در معاینه :قد 170 سانتی متر،  موهای صورت ظاهر نشده اند، موهای سر در ناحیه تمپورال عقب نشینی نکرده اند (No bitemperal recessing). در معاینه ناحیه ژنیتال هیپرتروفی شدید کلیتوریس دارد. طول اندازه کلیتوریس حدود 4 سانتی متر و دو Mass به اندازه تستیس مرحله 4 تانر در Labia دو طرف مشاهده و لمس گردیدند. Breast  دو طرف اصلاً بزرگ نشده است.

 

ادامه مطلب