مدیریت مراقبتهاي تغذیه ای در دیابت کودکان

ترجمه و تدوين:  زهرا سعيد رضايي کارشناس تغذيه بيمارستان امام رضا (ع)