ترجمه‌: دكتر رحيم وكيلي استاد غدد درون ريز و متابوليسم كودكان
برگرفته از كتاب: بلوغ زودرس تاليف بوواتير و همكاران از انتشارات اسپرينگر
(Claire Bouvattier et.al: Early Puberty 2016, Spring er;76-77)
اطلاعات در مورد تاثير داروهايي كه براي به تاخير انداختن بلوغ استفاده مي شود شديدا متناقض و مورد مناقشه اشت. اگر در دختري سن بلوغ زير 6 سال باشد و درمان نشود قد نهايي 12 تا 15 سانتيمتر كوتاهتر خواهد شد و اگر بلوغ در زير 9 سال باشد و درمان نشود قد نهايي 6 تا 7 سانتيمتر كوتاهترخواهد شد.
اگر بلوغ واقعا بصورت زودرس بوده باشد و درمان انجام شود تا 10 سانتيمتر قند نهايي بيشتر خواهد بود.
پوم تاورن قد 47 دختر مبتلا به بلوغ زودرس با متوسط سن تشخيص 8/3 سال و متوسط درمان براي 3/4 سال را با قد 11 دختر كه درمان نشده اند را مقايسه كرده است. در گروه درمان شده قد نهايي 158/6 و در گروه بدون درمان قد نهايي 154/8 سانتيمتر بوده است. در گروهي كه درمان شده بودند تصور مي شد قدشان در نهايت به 155/8 سانتيمتر برسد و در حاليكه دختر خانمها در شروع بلوغ تا 9 سانتيمتر در سال قد مي كشند با درمان قد به 4/5-4 سانتيمتر در سال مي رسد.


لازر و همكارانش دو گروه از دختران مبتلا به بلوغ زودرس حقيقي را مورد مطالعه قرار داده اند. گروه اول 22 دختر مبتلا به بلوغ زودرس بوده اند كه شروع اختلال در زير 6 سال بوده است. درمان آنها از سن زير 6 سال شروع و تا سن 11/5-11 سالگي ادامه يافته است. پيش بيني مي شد قد آنها در نهايت به 159/3 سانتيمتر برسد ولي در نهايت قد آنها به 162/2 رسيد. گروه دوم اين مطالعه 38 دختر مبتلا به بلوغ زودرس بوده اند كه بين 8-6 سال سن داشتند درمان در اين گروه فقط 0/1 سانتيمتر قد نهايي را تغيير داد.
در مطالعه پاسكونيو  همكاران كه بر روي 87 دختر با بلوغ زودرس با متوسط سني 6/5 سال انجام شد در گروه تحت درمان قد نهايي به 159/8 سانتيمتر رسيد در حاليكه گروه بودن درمان قد نهايي 154/4 پيدا كردند.
در يك مطالعه كه توسط ماژيكو و همكارانس بر روي 33 دختر با متوسط سن 7/9 سال انجام شده است در مقايسه با 14 دختر با متوسط سن 7/95 سال بدون درمان قد پائين ترم بوده است(158/5 در مقايسه با 161/5 )
در مجموع اگر چه درمان بلوغ زودرس در افراديكه در سن زير 6 سال درمان شده اند به بهبود قد نهايي كمك كرده است ولي بخصوص بعد از 8 سالگي درمان با داروهاي به تاخير انداختن بلوغ هيچ كمكي به بهبود قد نهايي نخواهد كرد.
( متاسفانه عليرغم اين يافته هاي علمي در كشور ما بعضاٌ براي دختران 10 سال و بالاتر نير به اميد بهبود قد از اين داروها استفاده مي شود كه هيچ ارزش علمي نداشته و حتي يك ميلي متر هم به قد نهايي كمك نمي كند. ) .