همکاران ارجمند انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران

سلام و احترام مجدد سه روز در خدمت استادان گرامی و همکاران عزیز به خوبی گذشت از حضور همکاران گرامی تقاضا دارم

یک عدد عکس پرسنلی(اسکن شده) با اطلاعات زیر جهت تهیه کارت پرسنلی ارسال فرمایند.

1- نام و نام خانوادگی:

2- تاریخ تولد:

3- کد ملی:

4- محل خدمت آموزشی: الف) آزاد ب) دانشگاه

دکتر علی ربانی

قائم مقام رئیس انجمن غدد اطفال ایران

icondownload