ترجمه و تدوین : زهرا سعید رضایی
 
کارشناس تغذیه (دیابت و بیماری های متابولیک)
 
زیر نظر دکتر رحیم وکیلی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 

 

 

               کتابچه دیابت من - قسمت دوم