راهنمای مراقبت از کودکان مبتلا استئوژنزایمپرفکتا برای پرستاران و خانواده ها

- پیشنهاداتی برای والدین در مورد مراقبت از كودكان مبتلا به استئوژنزایمپرفکتا

- نکات لازم در انجام فعالیتهای ورزشی در کودکان مبتلا به استئوژنزایمپرفکتا

- نکات مهم در تغذیه کودکان مبتلا به استئوژنزایمپرفکتا

تهیه و تنظیم (دکتر ابوالقاسم مختاری رزیدنت اطفال) ( دکتر محسن وزیری استاژر)