هیپرپلازی مادرزادی غده فوق کلیوی CAH 
 
تحت نظر:  آقای دکتر وکیلی
 
ترجمه و تدوین :
 
 دکتر فرزانه فخیمی. دانشجوی  پزشکی. مهر ماه 1391