درد رشد
 
تحت نظر: آقای دکتر وکیلی - تنظيم و تدوين: دکترمریم معرفت. دانشجوي پزشکي. مهرماه 1391