توصيه هاي انجمن غدد درون ريز و ديابت کودکان بريتانيا در مورد استفاده از آکونيستهاي GNRH – تريپتورلين

ترجمه: دکتر رحيم وکيلي استاد غدد و متابوليسم کودکان

تعامل و همکاري نزديک بين پزشکان عمومي و مراکز تخصصي پزشکي اعم اساتيد مشاور، پرستار تخصصي و داروساز براي مراقبت از بيماريهايي که نيازمند مراقبت طولاني هستند ضرورت دارد و هر کدام بايد به نقش خود آگاه بوده و به مسئوليت خود عمل نمايند.

هميشه شروع درمان و نظارت بر درمان با آگونيستهاي Gn RH بايد توسط فوق تخصص غدد و متابوليسم کودکان و يا متخصص اطفال دوره ديده و مورد تائيد انجمن انجام شود.

ادامه مقاله