* این مطلب به پرسش های معمول والدین در باره کم کاری مادرزادی تیروئید پاسخ می دهد.

 

کم کاری مادرزادی تیروئید