راهنماي باليني انجمن غدد درون ريز كودكان آمريكا و انجمن غدد درون ريز اروپا
ترجمه: دكتر رحيم وكيلي استاد غدد درون ريز و متابوليسم كودكان

در اوايل سال  2017 اين راهنماي باليني در مجله JCEM به چاپ رسيد و با توجه به تغييرات نسب به راهنماهاي قبلي خلاصه آن باستحضار مي رسد.
در تدوين اين راهنماي باليني خبرگان زيادي از جمله دكتر استين از كاليفرنيا،  دكتر ارسلانيان از پيتسبروك، كوتور از ويسكانسين، فاروغي از كمبريج و مراد  ازميوكلينيك روچستر و ... مشاركت داشته اند اين راهنما بر مبناي پزشكي مبتني بر شواهد تدوين شده است.

دریافت فایل pdf مقاله