اصول مراقبت از سلامت افراد تراجنسی، دگرباش و دارای جنسیت نامنطبق
انجمن جھانیِ متخصصان برای سلامت دگرباشان

ترجمه به فارسی: دکتر بھزاد سروری خراشاد دکتر بھناز خزاعی

مرکز مطالعات جنسیت دانشگاه علوم پزشکی مشھد